Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. RankInspector aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website.

Bronnen van derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop RankInspectorgeen invloed kan uitoefenen. RankInspector draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht
Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij RankInspector, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van RankInspector.

RankInspector, RankInspector' "The leading online ranking tool" slogan en het RankInspector logo zijn gedeponeerde (beeld)merken van RankInspector BV.

 
 

Pakketten